Hoe benutten we zoveel mogelijk van de reststromen van gemeenten en provincies op een circulaire wijze?

Challenge info

000000
Dagen Uur Minuten

Deadline: 24 juli 2020
Status: Deadline verlopen
Prijzen(geld): Max. €25.000 | Programma | Kans op vervolgopdracht

Share challenge

Max. €25.000 | Programma | Kans op vervolgopdracht

deadline verlopen

Een circulaire economie vraagt om het herontwerp van producten en diensten met een scherp oog voor de totale productieketen. De provincie Zuid-Holland en de gemeente Den Haag kunnen in hun rol als opdrachtgever en (eerste) klant deze transitie aanjagen. Samenwerking met startups en het innovatieve bedrijfsleven is hierbij van groot belang. Met deze challenge willen we jullie daarom uitdagen om waardevolle nieuwe toepassingen te ontwikkelen voor onze materiaalstromen. Denk aan vrijkomende reststromen bij het onderhoud van provinciale infrastructuur of het inzetten van Haags ‘afval’ als grondstof. Maar ook aan groenonderhoud en de bedrijfsvoering van het gemeente- en provinciehuis.


Waar zijn we naar op zoek?
We zijn op zoek naar concepten om onze materiaalstromen op een hoogwaardige manier te hergebruiken binnen de eigen organisatie of een hoogwaardige benutting buiten de organisatie. Daarvoor is een goede businesscase nodig die minimaal kostenneutraal voor ons uitvalt. Hoe meer je van een reststroom kunt afnemen hoe beter. Bij het beoordelen van de initiatieven houden we rekening met de 'mate van circulariteit'; hoeveel draagt jouw oplossing bij aan de circulaire economie? Een ‘recycling/upcycling’ oplossing ligt voor de hand, maar ook andere oplossingen op de R-ladder zijn welkom. Bij voorkeur gaat het om lokale oplossingen die in de regio nieuwe banen opleveren.


Waar zijn we niet naar op zoek?
We zoeken geen afvalverwerker, maar een upcycler van materialen. We sluiten geen startups uit die kunst maken van afvalstromen, maar geven wel de voorkeur aan ondernemingen die er concrete producten van maken of andere technische en faciliterende oplossingen ontwikkelen.
 

Welke materiaalstromen zijn er?

 • Factsheet: Groenmassa en baggerspecie (PZH)
  De provincie heeft een materialen footprint ontwikkeld voor het materiaalgebruik en vrijkomende reststromen bij de provinciale infrastructuur. Er komen jaarlijks 415.300 m3 materialen vrij bij het beheer en onderhoud aan de provinciale infrastructuur. De grootste uitgaande materiaalstromen is bagger (164.970 m3). Daarnaast zijn de maaisel en groenmassa de grootste vrijkomende materiaalstromen. We zijn op zoek naar startups die inzetten op het hergebruik van baggerspecie en groenmassa als grondstof omdat dit grote structurele stromen zijn met veel potentieel.
 • Factsheet: Grofvuil (Den Haag)
  De gemeente Den Haag stelt een deel van het grofvuil ter beschikking aan een of meerdere circulaire initiatieven die het ‘afval’ als grondstof inzetten voor hun productieproces. Het is de bedoeling dat de geselecteerde partij alles regelt: van het ophalen van grofvuil bij HMS (of nader af te spreken punt), tot het zorgen voor het transport naar de eigen locatie en het hele verdere proces vanuit hier. 

  In het huidige grofvuilverwerkingscontract (en ook het gft verwerkingscontract) is opgenomen dat we als gemeente Den Haag 10% van het jaarvolume aan grofvuil (= ca. 3.500 ton per jaar = ca. 3.500.000 kilo per jaar) beschikbaar mogen stellen aan lokale circulaire initiatieven. Gezien de grote hoeveelheden, moet de oplossing structureel en snel opschaalbaar zijn. Bij voorkeur zouden we direct dit jaar al 10% (of een deel hiervan) naar de partij brengen die het kan verwerken in haar proces. Samen met de startup moet gekeken worden welk deel van het grofvuil interessant is en hoe dit eruit moet zien: moet het ‘heel’ zijn of mag het beschadigd zijn (als gevolg van inzamelen)?
 • Factsheet: Plastics (Den Haag)
  De gemeente Den Haag heeft dagelijks te maken met veel en verschillende soorten plastic afval van zowel huishoudens als bedrijven. Al het plastic afval wordt momenteel naar buiten de stad vervoerd en daar (industrieel) gescheiden en verwerkt. Dat levert voor de bedrijven en de gemeente Den Haag alleen kosten op, maar geen economische waarde in de stad (zoals banen). Bovendien levert dit extra transportbewegingen op, wat de filedruk verhoogt en met de nodige luchtvervuiling gepaard gaat.

  We zoeken circulaire, sociale ondernemers die een lokale kringloop creëren door op een slimme manier de grondstoffen van de stad af te tappen, en deze vervolgens om weten te zetten naar nuttige en verkoopbare producten. Dat omzetten kan via een bestaande technologie (thermisch/mal, 3D-printing), we zoeken hiervoor niet per se een innovatieve oplossing. Op de korte termijn gaat het om minimaal 100 m3 aan transparante en gekleurde zachte folies, harde kunststoffen, piepschuim (EPS) en gemengd plastic. Desgewenst kan veel meer worden geleverd. Rondom deze challenge zit een groot aantal partijen: een netwerk van bedrijven in de stad die plastic afval produceren, de Haagse Milieu Services, de Grondstoffenfiets (logistiek), project PlastiCity en project GRID (vraag-aanbod).
  Factsheet: Bedrijfsvoering (PZH)
  De provincie heeft samen met haar medewerkers in kaart gebracht welke uitdagingen er zijn rondom duurzaam afvalbeleid op het provinciehuis. Welke reststromen ontstaan er en welke blijven nog onderbenut op dit moment? Kunnen de eigen reststromen omgezet worden in waardevolle nieuwe toepassingen? Hoe kan de inkoop van nieuwe kantoorartikelen en relatiegeschenken verduurzaamd worden? Kansrijke materiaalstromen zijn koffiedik, koffiebekers en materialen die vrijkomen bij de verbouwing van het provinciehuis.


Wat is er te winnen?

 • Een innovatiebudget van maximaal €25,000.
 • De kans op een vervolgopdracht na het programma.
 • Een begeleidingstraject van 5 maanden waarin jullie zowel de oplossing als de onderneming naar een hoger niveau kunnen tillen. Meer informatie over het programma en de verschillende onderdelen, vind je op onze programma pagina.
 • Toegang tot het netwerk van de overheid.
Informatiebijeenkomst
We organiseren voor deze challenge een online informatiebijeenkomst op maandag 29 juni 16.00-17.00. Aanmelden kan tot en met 28 juni. Aanmelden informatiebijeenkomst

Vragen
Vragen over de inhoud van deze challenge kan je hier stellen op de discussion page. Vragen over het programma en de aanmeldingsprocedure zijn te stellen en te vinden bij de Frequently Asked Questions (FAQ).


Inschrijven en selectiecriteria
Inschrijven doe je door middel van het indienen van een Proposal (hier). Deze mag niet langer zijn dan 6 A4 + 3 A4 bijlage (in het zelfde document). Waar dit proposal verder aan moet voldoen en hoe hij wordt beoordeeld staat in de formele selectieleidraad (pdf download)

De proposal mag in vrije vorm worden ingediend (presentatie/slide deck, briefvorm), maar moet als pdf-bestand (liggend of staand A4) worden geüpload (max. 30MB). Video’s, voorbeeldwebsites, etc. kunnen daarin worden opgenomen als link. 
Pitches in English are allowed.


Timeline

Een volledige timeline staat in de selectieleidraad. De belangrijkste momenten zijn als volgt:
 • Dinsdag 9 juni - Lancering challenge
 • Maandag 29 juni 16.00-17.00 - Informatie meetup - aanmelden kan tot en met 28 juni
 • Woensdag 15 juli, 12:00 - Deadline vragen stellen
 • Vrijdag 24 juli, 12:00 - Deadline insturen aanmelding
 • Vrijdag 7 augustus - Eerste selectiebesluit
 • tussen 7 september en 11 september - Pitchronde
 • Vrijdag 25 september, 12:00 - Inleveren herziene plan van aanpak 
 • Maandag 12 oktober - Gunningsbesluit

Annelies Goedbloed 26-06-2020reageer
Ik ben benieuwd naar het grootste belang van gemeente en provincie: op welk vlak ligt het grootste belang?

Gemeente Den Haag & Provincie Zuid-Holland 01-07-2020reageer
Uiteindelijk werken we (allemaal) toe naar een volledig circulaire organisatie. Dus we zijn in principe geinteresseerd in elke materiaalstroom die binnen onze invloedssfeer ligt. Met invloedssfeer bedoelen we materiaalstromen waar we direct verantwoordelijk voor zijn (bijvoorbeeld in onze eigen gebouwen) maar ook materiaalstromen waar we indirect verantwoordelijk voor zijn (bijvoorbeeld via de opdrachten die we wegzetten). De materiaalstromen die via de korte factsheets zijn uitgelicht hebben op dit moment extra prioriteit omdat dat grote en continue stromen zijn.

Annelies Goedbloed 26-06-2020reageer
Zoals ik de aanvraag begrijp is er behoefte om direct te starten. Vaak zijn er randvoorwaarden waarmee de start wordt opgehouden. Denk aan: er is ruimte nodig, er is vergunning nodig, etc etc. Hoe wordt vanuit gemeente en provincie daarin gefaciliteerd?

Gemeente Den Haag & Provincie Zuid-Holland 01-07-2020reageer
Hoe eerder we kunnen starten hoe beter. Maar je hebt gelijk: vaak moet er het e.e.a. worden uitgezocht, zowel aan de materialenkant als aan de toepassingen kant. Volumes, contractuele verplichtingen, vergunningen, enz. Binnen het programma proberen we deze 'uitzoektijd' zo kort mogelijk te houden. Dit doen we door alle relevante partijen zo vroeg mogelijk te betrekken. Vaak zitten ze zelfs al in de jury tijdens de pitchronde. Dit kunnen we alleen nu nog niet communiceren, omdat dat natuurlijk afhangt van de inzendingen die we ontvangen.

Annelies Goedbloed 26-06-2020reageer
Als er geen behoefte is om aan het programma deel te nemen, kan dat kenbaar worden gemaakt en is dat een probleem?

Gemeente Den Haag & Provincie Zuid-Holland 01-07-2020reageer
Dat kan tot een bepaalde hoogte. Delen van het programma zijn verplicht. In ieder geval de begeleide co-creatie sessies aan het begin van het traject, waarin startup en ambtenaar samen werken aan de oplossing. De overige onderdelen van het programma (trainingen en andere vormen van ondersteuning) zijn optioneel.

anoniem 01-07-2020reageer
Valt overgebleven voedsel van bijvoorbeeld de bedrijfslunch ook onder een reststroom die voor deze challenge interessant is? Alvast bedankt.

Gemeente Den Haag & Provincie Zuid-Holland 01-07-2020reageer
Ja, dat past zeker bij de challenge. De provincie heeft de afgelopen maanden al enkele stappen gezet om voedselverpilling in het bedrijfsrestaurant tegen te gaan. We zijn een samenwerking aangegaan met Zero Foodwaste om via slimme weegschalen inzicht te krijgen. Ook werken we samen met TooGoodToGo om overgebleven voedsel een betere bestemming te geven. Ondanks deze maatregelen hebben we nog steeds een afvalstroom. Pre-corona gooiden we gemiddeld 25 kg per dag weg aan voedsel dat terugkomt uit het bedrijfsrestaurant en niet is opgegeten. Hier zit ook een klein aandeel bij van snijafval (voorbereiden voedsel). Kleine slag om de arm: er zouden wel eens grote verandering aan kunnen komen. Zitten we straks nog met 600 personen in het bedrijfsrestaurant? En is het dus rendabel om warme maaltijd e.d. aan te blijven bieden? Vragen die denk ik relevant zijn als je op deze materiaalstroom focust.

Koen Idzenga 08-07-2020reageer
In de tekst staat: 'Waar dit proposal verder aan moet voldoen en hoe hij wordt beoordeeld staat in de formele selectieleidraad (pdf download) - volgt z.s.m.'. Wanneer kunnen we de selectieleidraad verwachten?

anoniem 16-07-2020reageer
Beste Koen, In de tekst staat nu een link naar de pdf met daarin de selectieleidraad.

anoniem 10-07-2020reageer
Jullie schrijven het volgende: Let bij het aanschrijven voor een challenge goed op of er gebruik wordt gemaakt van een Uniform Europese Aanbesteding of van een Meervoudig Onderhandse aanbesteding. Dit is per challenge bovenaan aangegeven. Beide vormen hebben aparte aanbestedingsprocessen en -vereisten. - het is onduidelijk waar deze challenge onder valt. Kunnen jullie daar een eenduidig antwoord op geven?

Eva Aarts 13-07-2020reageer
Beste, wanneer komt de selectie leidraad online? Ik hoor graag van jullie! Groet

Gemeente Den Haag & Provincie Zuid-Holland 16-07-2020reageer
Beste Eva, De selectieleidraad staat nu online.

Benjamin Neeteson 11-08-2020reageer
Vrijdag 7 augustus - Eerste selectiebesluit Wanneer horen we meer?

Jorn Eiting van Liempt 05-11-2020reageer
Beste Gemeente Den Haag & Provincie Zuid-Holland, Ik kreeg uw challenge via via te horen, maar begrijp dat u deze reeds enige tijd heeft lopen. Desondanks vroeg ik mij af in hoeverre u kans ziet onze oplossing mee te nemen in uw overwegingen. Wij zijn van mening dé oplossing te bieden voor uw vraagstuk. We hebben bewezen resultaat door bij diverse ondernemers (groot en klein) nu al ruim 80% minder restafval te hebben bewerkstelligd. Graag spreken wij u over eventuele zij-instroom.

Log in of Registreer om je vraag te stellen.
Er zijn (nog) geen updates geplaatst.

Andere challenges

Alle Challenges

Schrijf je in voor de nieuwsbrief, mis nooit een challenge!