Oplossingen gezocht om gymleraren op de basisscholen te helpen met het volgen en verbeteren van de motorische vaardigheden van hun leerlingen m.b.v. meetinstrumenten

Challenge info

000000
Dagen Uur Minuten

Deadline: 08 november 2020
Status: Deadline verlopen
Prijzen(geld): €200.000,- innovatiebudget

Share challenge

€200.000,- innovatiebudget

deadline verlopen
Kinderen bewegen tegenwoordig minder én minder goed. Daarom is in het Nationaal Sportakkoord de ambitie opgenomen om dat te veranderen. De basisschool is bij uitstek de plek waar alle kinderen via bewegingsonderwijs worden bereikt. Het is daarom van belang dat basisscholen kwalitatief goed bewegingsonderwijs bieden. 

Een meetinstrument voor motorische vaardigheid of een leerlingvolgsysteem voor bewegingsonderwijs kan daar bij helpen. Toch blijkt in de praktijk dat lang niet alle basisscholen van de bestaande instrumenten gebruik maken. Denk bij meetinstrumenten bijvoorbeeld aan de ‘20 meter shuttle run test’ om de fitheid van leerlingen te meten of instrumenten om de handvaardigheid, balvaardigheid, evenwicht en/of snelheid in beeld te brengen.

Daarnaast zijn er ook digitale volgsystemen waarin scores van dergelijke meetinstrumenten verwerkt kunnen worden. Bij goed gebruik van een instrument en/of volgsysteem wordt inzicht verkregen in de beweegvaardigheid van leerlingen en mogelijk ook in de positieve of negatieve ontwikkeling daarvan gedurende een (school)periode. 

Er zijn verschillende redenen waarom scholen nog niet altijd optimaal gebruik maken van het bestaande aanbod van meetinstrumenten of volgsystemen. Het ontbreekt (vak)leerkrachten vaak aan de tijd en expertise om een juiste keuze te maken in het ruime aanbod. Daarnaast vergt de inzet van bepaalde instrumenten soms ook een zekere tijdsinspanning. Verder is vaak ook een sterk organisatorisch vermogen van de (vak)leerkracht nodig om de inzet van het meetinstrument in de reguliere (gym)lessen in te passen.

Dit alles staat nog los van het beter benutten van de resultaten, zodat kinderen vaker bewegingsactiviteiten krijgen aangeboden die aansluiten bij hun niveau (passende uitdaging). Dat kan op school, maar ook in (samenwerking met) de schoolomgeving bij bijvoorbeeld sportverenigingen. Ook kan het gebruiken van dergelijke instrumenten scholen ontzorgen en (vak)leerkrachten helpen bij het beter inrichten van de gymles.

Sportinnovator daagt de markt uit om nieuwe producten en/of diensten te ontwikkelen die (vak)leerkrachten en basisscholen ondersteunen bij het beter gebruikmaken van bestaande meetinstrumenten voor motorische vaardigheden. 

De uitdaging is tweeledig. Het betreft enerzijds ondersteuning bij het kiezen en implementeren van een meetinstrument op scholen die hier nog geen gebruik van maken. Anderzijds zorgen de oplossingen ervoor dat (vak)leerkrachten en/of professionals in de schoolomgeving beter met de bestaande instrumenten gaan werken. Hiermee bedoelen we dat de kennis die met een meetinstrument wordt verkregen, wordt benut om een passend beweegaanbod te bieden voor kinderen op school en/of in samenwerking met partijen in de schoolomgeving.

Hebben jullie hiervoor een (deel)oplossing? Dan ontvangen we graag jullie pitch!


Over ons
Sportinnovator is hét programma voor innovatie en onderzoek met als doel het rendement van innovatie in de sport te vergroten en tevens bij te dragen aan een vitalere samenleving.
In een landelijk netwerk van Sportinnovator-centra werken overheid, wetenschappers, sportprofessionals en ondernemers samen aan baanbrekende innovaties die prestaties in de top- en breedtesport bevorderen en daarnaast mensen aanzetten tot een actievere levensstijl.

Het programma Sportinnovator staat onder leiding van het Topteam Sport en wordt ondersteund door ZonMw en het ministerie van VWS. 


Waar zijn we naar op zoek?
Sportinnovator stelt budget beschikbaar voor concepten, ideeën en/of oplossingen die een (vak)leerkracht proactieve ondersteuning biedt om beter gebruik te maken van de bestaande meetinstrumenten voor motorische vaardigheden. 

Onder meetinstrumenten voor motorische vaardigheden verstaan we zowel leerlingvolgsystemen voor bewegingsonderwijs als motorische testen. 

De aangeboden concepten, projectideeën of oplossingen moeten aansluiten op de dagelijkse onderwijspraktijk, ontzorgen (vak)leerkrachten en leiden tot een breed gebruik binnen school, het schoolbestuur en/of de schoolomgeving (wijk, sportclubs etc.).  

Er is een vrij groot aanbod van meetinstrumenten voor het bewegingsonderwijs beschikbaar, zie bijvoorbeeld de website www.lerenbewegenmeten.nl.

Voorbeelden of denkrichting voor (deel)oplossingen die we zoeken:
 • Een tool die de uitkomst van een meetinstrument verbindt aan bewegingsactiviteiten en/of een beweegaanbod, zodat de docent wordt gefaciliteerd in het differentiëren tijdens de les.
 • Een (digitaal) cursusaanbod voor (vak)leerkrachten of andere beweegprofessionals in de schoolomgeving om meetinstrumenten beter te gaan gebruiken.
 • Een gevalideerd concept waarin een ‘beweegconsultant’ scholen (blijvend) ondersteunt bij het beter benutten van een meetinstrument.

Binnen deze challenge is budget beschikbaar voor het (door)ontwikkelen, testen (uitvoeren) en evalueren van concepten en ideeën die inspelen op bovengenoemde kaders. De focus van jullie voorstel moet liggen op het implementeren (uitvoeren) bij een of meerdere scholen en/of de schoolomgeving. 

Jullie voorstel leidt tot een (schaalbaar) concept dat op meerdere plaatsen kan worden ingezet/afgenomen. Naast de ruim 6.000 basisscholen is er mogelijk ook een potentiële markt voor uw concept te vinden bij: ouders, lokale sportaanbieders (sportvereniging, sportbedrijf) en/of gemeenten.  

Enkele voorbeelden van concrete activiteiten waar financiering voor beschikbaar is, zijn: het geven van trainingen, het ontwikkelen en produceren van een handboeken/website of applicatie, het opzetten van een netwerk, het uitvoeren van een onderzoek/evaluatie om het concept te valideren. 


Wat is er te winnen?
Voor de challenge is in totaal €200.000 (inclusief btw) beschikbaar voor 4 tot 8 winnaars.
Jullie voorstel mag uitgaan van maximaal een kwart van het beschikbare budgetbedrag voor deze challenge (€50.000 inclusief btw). De opdracht heeft een looptijd van maximaal 12 maanden.

Daarnaast biedt Sportinnovator een interessant netwerk van samenwerkingspartners en experts die jullie kunnen uitdagen om de oplossing nog beter te maken en publiciteit via de mediakanalen van Sportinnovator.

Deze innovatiecompetitie is een vorm van précommerciële inkoop. Bedrijven krijgen een marktconform ontwikkelbudget dat moet leiden tot een minimal viable product of tot de validatie van een concept. Het streven is dat het product of de dienst uiteindelijk in de markt wordt gezet. Sportinnovator geeft een eenmalige impuls om de innovatie te stimuleren. Er wordt verwacht dat het uitvoerende bedrijf na het aflopen van de looptijd van het project inspanning levert om het product zelfstandig verder op te schalen en te vermarkten. 


Waar zijn we niet naar op zoek?
We zijn niet op zoek naar:
 • Ideeën gericht op de ontwikkeling van nieuwe meetinstrumenten;
 • Ideeën gericht op de doorontwikkeling en/of validatie van bestaande meetinstrumenten;
 • Ideeën en/of oplossingen die alleen toepasbaar zijn op één meetinstrument of één volgsysteem voor motorische vaardigheid.
 • Een overzichts-website met het aanbod van bestaande meetinstrument of volgsystemen.

 
Op dinsdag 27 oktober was er een online informatiebijeenkomst. Bekijk hier de Nota van Inlichtingen die is opgesteld n.a.v. deze meetup.Jullie voorstel (max 5 pagina's / 20 slides)
 • Beschrijving van oplossing: geef een korte beschrijving van het concept en hoe dit bijdraagt aan het doel van deze Challenge. Geef daarbij ook aan in welke mate het concept zich onderscheidt van wat er al beschikbaar is in de markt. Leg uit op welke wijze het concept kan voortbestaan na afloop van dit project.
 • Beschrijving van de aanpak: 
geef een beschrijving van wat er nodig is om het project uit te voeren, om een prototype te maken en/of een pilot op te zetten. 
 • Beschrijving team: 
geef een korte beschrijving van het bedrijf, het team dat de pilot wil gaan realiseren en hoe de samenwerking met- en/of het betrekken van de doelgroep eruit komt te zien.
 • Offerte: maak de kosten van het project inzichtelijk. Het indienen van de offerte is vormvrij. Maak inzichtelijk hoe de kosten zich verhouden tot de voorgestelde aanpak.

Het voorstel mag in vrije vorm worden ingediend (presentatie/slide deck, briefvorm), maar moet als pdf-bestand (liggend of staand A4) worden geüpload (max. 30MB). Links naar externe bronnen worden niet bekeken.

Het wordt daarbij aangeraden om goed naar de beoordelingscriteria te kijken (zie ook onder) en dit duidelijk en gestructureerd terug te laten komen in het voorstel.
Pitches in English are allowed.


Voorwaarden deelname, procedure & beoordeling
Mocht je het winnende voorstel hebben, dan bent je op het moment van opdrachtverstrekking:
De volledige beschrijving van alle voorwaarden en de formele procedure en wijze van beoordelen staan beschreven in dit document (pdf download). Lees dit goed door vóórdat je begint met het maken van jullie voorstel. Voorwaarden & beoordeling (pdf)


Timeline challenge
 • Maandag 5 oktober 2020 - start challenge
 • Dinsdag 27 oktober: 13:00 – 14:30 uur - online informatiebijeenkomst: stellen van vragen m.b.t. de challenge. Meld je daarvoor hier aan.
 • Dinsdag 27 oktober: deadline vragen stellen
 • Maandag 2 November: Publicatie 'Nota van Inlichtingen' (beantwoording vragen)
 • Zondag 8 november, 17:00 uur: Deadline challenge - indienen voorstel
 
Na het indienen van jullie voorstel ziet de timeline er als volgt uit:
 • Van 4 tot 24 november: beoordeling van de voorstellen 
 • Uiterlijk 27 november: versturen uitnodigingen voor de live pitch ronde
 • Donderdag 3 of vrijdag 4 december: live-pitch
 • Uiterlijk 11 december 2020: versturen van mededeling van gunning 
 • 10 kalenderdagen: termijn voor maken van bezwaar tegen gunningbeslissing
 • 21 december 2020: versturen opdrachtbrief
 • 1 februari 2021: uiterlijke startdatum uitvoering


Achtergrondinformatie

Formele inkoopdocumenten
Deze zijn van toepassing als je geselecteerd wordt. Voor deze fase zijn het UEA en de opdrachtbrief nog niet nodig. Alle documenten worden nu reeds gegeven voor de volledigheid.
 
 
Potentiële partners & afnemers van de oplossingen
Bent u een potentiële afnemer en heeft u interesse om als partner deel te nemen aan een pilot om bijvoorbeeld te testen? Geef dit aan door dit formulier in te vullen. StartHubs en Sportinnovator faciliteren voor deze challenge graag nieuwe samenwerkingen. 

Vragen kunnen hieronder (openbaar) gesteld worden tot uiterlijk 27 oktober. 

Ook tijdens de informatiebijeenkomst kunnen vragen gesteld worden. Meld je daarvoor hier aan.
Alle vragen en antwoorden worden uiterlijk maandag 2 november gepubliceerd.

Jan Willem TEUNISSEN 07-10-2020reageer
BESTE, IK WIL GRAAG HET DOCUMENT BEKIJKEN MET 'VOORWAARDEN & BEOORDELING', ECHTER DE LINK WERKT NIET. ZOUDEN JULLIE HIER NAAR WILLEN KIJKEN AUB? DANK... GROET, JAN WILLEM

Nationaal Sportakkoord 08-10-2020reageer
Beste Jan Willem, Dank voor je vraag. Daar zat inderdaad een foutje. Dat is inmiddels aangepast.

Winnaars zijn bekend!

08 februari 2021

Afgelopen week zijn de winnaars van de innovatiechallenges ‘Beter bewegen basisonderwijs’, ‘Monitoren sport openbare ruimte’ en ‘Inclusieve(re) esports’ van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Sportinnovator bekend gemaakt. De winnaars ontvangen voor het ontwikkelen van hun innovatie tussen de € 30.000,- en € 94.000,-.

 

Challenge Sportakkoord Beter bewegen basisonderwijs

De winnaars van deze innovatiechallenge hebben als doel leerkrachten in het basisonderwijs te ondersteunen bij de keuze en invoer van meetinstrumenten die de motorische vaardigheden van leerlingen verbeteren:

 • ‘Volgen en verbeteren van motorische vaardigheden in het speciaal onderwijs’ door Stichting Almere Speciaal
 • Plan mij’ door Jan Luiting Fonds
 • ‘Gymfolio App’ door Bartvanderhoeven.nl

Lees het volledige nieuwsbericht met o.a. info over winnaars van andere challenges, hier.
 

Let op: bedragen zijn inclusief btw

02 november 2020

Eerder stond in de tekst op de website nog niet duidelijk vermeld dat de maximale bedragen per voorstel inclusief btw zijn.
Dit stond al wel reeds vermeld in het document met alle voorwaarden en de beoordeling. Dit is inmiddels ook in de tekst op de website zo benoemd.

Deze update dient om daar extra op te wijzen.

Nota van Inlichtingen beschikbaar

02 november 2020

Op dinsdag 27 oktober was er een (niet verplichte) online informatiebijeenkomst over deze challenge.
De gestelde vragen en gegeven antwoorden kan je teruglezen in de Nota van Inlichtingen (pdf download).

 

Andere challenges

Alle Challenges

Schrijf je in voor de nieuwsbrief, mis nooit een challenge!